Bonitácia alpských jazvečíkovitých duričov

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Bonitácia alpských jazvečíkovitých duričov

V súlade s bonitačným poriadkom pod záštitou

Slovenského poľovníckeho zväzu.

Termín, miesto: 

2.9.2023, 11:00 hod., Kaštieľ Svätý Anton

GPS 48.421753, 18.942843

Poplatok: 30 €

Organizátor: KCHAJD

Organizačný riaditeľ: Ivan Zoka, predseda klubu

tel.: +421 907 800 311, predseda@kchajd.sk

Ekonóm: Mgr. Veronika Pacoltová, +421 902 393 378, ekonom@kchajd.sk

Komisia pre protesty:

predseda: Ivan Zoka, členovia, Ing. Martina Kmeťová, Mgr. Jozef Zatlukal

Veterinárna služba: organizátor

Posudzuje: Ing. Marián Konečný

Bonitačná komisia: Ing. M. Kmeťová, Ing. J. Telepún, zapisovateľ V. Varga

Zraz, prijímanie psov:2.9.2022  – 10,30 hod. Svätý Anton, bonitačný kruh AJD

                     – 11,00 hod. začiatok posudzovania

 

Jedinca staršieho ako 15 mesiacov môžete prihlásiť do 20.08.2023 výlučne prostredníctvom www.onlinedogshows.sk

Postupujte podľa rýchleho návodu online systému ako poslať prihlášku: dbajte na dodržanie bodu č. 5: „Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete: výšku poplatku, bankové spojenie a variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.“

Všeobecné ustanovenia:

Bonitácia je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a klubového bonitačného poriadku. Psy v majetku občanov SR, ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI.

Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ. Nahratím údajov pri registrácii do online systému dáva vystavovateľ svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt). Nahratím prihlášky do online systému sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku FCI, SKJ a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje v súlade s nadradenými dokumentami týchto organizácií súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa a partnerov podujatia.

 

Prihlásením na bonitáciu sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy pre príjemcu.

 

Termín uzávierky je súčasne aj najneskorším možným termínom úhrady bonitačného poplatku.

Po uzávierke vám bude zaslaná návratka.

 

 Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky, a to aj v prípade, ak by bola uzávierka  

 predĺžená. Administratívny poplatok za jeden úkon organizátorom tvorí 50% účastníckeho poplatku.

Usporiadateľ nepreberá záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody

spôsobené psom v priebehu bonitácie.

 

V prípade otázok kontaktujte organizačného riaditeľa výstavy alebo Ing. Martinu Kmeťovú

+421 907 486 545

 

Vystavovatelia, ktorí pochádzajú z oblasti s výskytom AMO (PART II, III) sú povinní sa preukázať Čestným prehlásením v zmysle dokumentu „Strategický prístup manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EÚ“.

 

 

Zmena organizátorom vyhradená.