Klubová výstava – KV, CAC alpských jazvečíkovitých duričov

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Klubová výstava – KV, CAC

alpských jazvečíkovitých duričov

s medzinárodnou účasťou

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ

a propozícií vydaných organizátorom s udeľovaním ocenení a titulov

pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu.

Termín, miesto: 

2.9.2023, 10:30 hod., Kaštieľ Svätý Anton

GPS 48.421753, 18.942843

Poplatok: 30 €

Organizátor: KCHAJD

Organizačný riaditeľ: Ivan Zoka, predseda klubu

tel.: +421 907 800 311, predseda@kchajd.sk

Ekonóm: Mgr. Veronika Pacoltová, +421 902 393 378, ekonom@kchajd.sk

 

Komisia pre protesty:

predseda: Ivan Zoka, členovia: Ing. Martina Kmeťová, Mgr. Jozef Zatlukal

 

Veterinárna služba: organizátor

Posudzuje: Ing. Jozef Jursa CSc.

Udeľované tituly:

CAC, CAJC, BOB, BOJ, BOS, Klubový víťaz (pes), Klubový víťaz (suka)

 

Zraz, prijímanie psov: 2.9.2023 – 10,30 hod. Svätý Anton, výstavný kruh AJD

                – 11,00 hod. začiatok posudzovania

 

TRIEDY

· trieda ml. dorastu – od kompletného očkovania do 6 mesiacov

· trieda dorastu 6 – 9 mesiacov

· trieda mladých 9 – 18 mesiacov

· trieda stredná 15 – 24 mesiacov

· trieda otvorená od 15 mesiacov

· trieda pracovná od 15 mesiacov + pracovný certifikát

· trieda šampiónov od 15 mesiacov + šampionát

· trieda veteránov starší 8 rokov

· trieda čestná od 15 mesiacov – mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy bez nároku na kvalifikáciu. Prístupná pre psov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom šampióna, titulom národného víťaza a titulom klubového víťaza alebo víťaza špeciálnej výstavy.

 

 

Tituly a čakateľstvá nie sú nárokovateľné. Zadávanie ostatných ocenení upravuje výstavný poriadok SKJ a jeho prílohy.

CAC/res. CAC – čakateľstvo šampionátu Slovenska.

CAJC – čakateľstvo šampionátu mladých Slovenska.

BOJ – Najkrajší mladý jedinec – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo sučke z triedy juniorov z konkurencie V1 CAJC.

BOB – Víťaz plemena – do súťaže nastupujú všetci jedinci, ktorí získali titul BOJ, Klubový víťaz pes, Klubový víťaz suka, a víťazi triedy veteránov ocenení známkou V1.

BOS – Najkrajší z opačného pohlavia – do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena.

Klubový víťaz – titul môže byť zadaný najkrajšiemu psovi a suke z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov z konkurencie výborných 1 CAC.

 

Jedinca môžete prihlásiť do 20.8.2023 výlučne prostredníctvom www.onlinedogshows.sk

 

Postupujte podľa rýchleho návodu online systému ako poslať prihlášku: dbajte na dodržanie bodu č. 5:„Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete: výšku poplatku, bankové spojenie a variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.“ Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) budú akceptované iba v triede mladšieho dorastu.

 

Veterinárne predpisy:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo PET pas s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny a veterinárne osvedčenie, že zviera bolo klinicky vyšetrené a neboli u neho zistené príznaky infekčného ochorenia nie staršie ako 3 dni.

Protesty:

Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa nie je prípustný. Protest je možné podať iba z formálnych dôvodov a to písomne počas konania výstavy a súčasne so zložením finančnej čiastky 40 € u organizačného riaditeľa výstavy. O prerokovaní komisiou a výsledku musí byť urobený písomný zápis. V prípade rozhodnutia v neprospech vystavovateľa záloha prepadá v prospech organizátora výstavy.

Všeobecné ustanovenia:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a poriadku pre udeľovanie klubového šampióna krásy. Psy v majetku občanov SR, ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI. Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ. Nahratím údajov pri registrácii do online systému dáva vystavovateľ svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt). Nahratím prihlášky do online systému sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať výstavný poriadok FCI, SKJ a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje v súlade s nadradenými dokumentami týchto organizácií súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa a partnerov výstavy.

 

Prihlásením na výstavu sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy pre príjemcu.

 

Termín uzávierky je súčasne aj najneskorším možným termínom úhrady výstavného poplatku. Po uzávierke vám bude zaslaná návratka.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky, a to aj v prípade, ak by bola uzávierka predĺžená, rovnako zmena triedy je možná len do termínu uzávierky. Administratívny poplatok za jeden úkon organizátorom tvorí 50% účastníckeho poplatku.

Usporiadateľ nepreberá záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy.

V prípade nekonania výstavy z objektívnych dôvodov môže byť časť výstavných poplatkov použitá na úhradu vynaložených nákladov spojených s prípravou výstavy a zostatok bude alikvotnou čiastkou vrátený vystavovateľom.

Vystavovatelia, ktorí pochádzajú z oblasti s výskytom AMO (PART II, III) sú povinní sa preukázať Čestným prehlásením v zmysle dokumentu „Strategický prístup manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EÚ“

 

Zmena organizátorom vyhradená.