Oznam pre členov v oblasti č.10

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Vedúci oblasti týmto pozýva členov na schôdzu oblasti č.10

Termín: 4.3.2023 ( sobota ) o 15,00 hod.

Miesto: Hačava – poľovnícka chata  

GPS: 48.663621, 20.846178

 

Navrhnutý program:

1.    Otvorenie

2.    Schválenie programu členskej schôdze

3.    Voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie

4.    Informácie o udalostiach v KCHAJD

5.    Informácie o plánovaných podujatiach KCHAJD na rok 2023

6.    Plán činnosti oblasti na rok 2023

7.    Rôzne

8.    Diskusia

9.    Návrh uznesenia

10. Záver

 

Na chate bude pripravené pohostenie a možnosť prespania do nedele.

Poprosím o potvrdenie účasti – neúčasti.