Celoslovenské skúšky duričov

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

 

Celoslovenské skúšky duričov

Alpských jazvečíkovitých duričov, CACT,

PR Vígľaš – 3.12.2023

KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČIKOVITÉHO DURIČA pri Slovenskom poľovníckom zväze s Obvodnou poľovníckou komorou v Prievidzi a Poľovníckym združením Bojnice organizuje Celoslovenské skúšky duričov na mieste

 Bojnice – Hlboké,  hotel Hlboké.

 

Čestné predsedníctvo

Ing. Miloš Perniš – poľovnícky hospodár PZ

Jozef Hatványi – predseda PZ

Jaroslav Mazán- predseda kynologickej komisie OPK Prievidza

Organizačný výbor

Riaditeľ  – Ing. Miloš Perniš

Ekonóm – Mgr. Veronika Pacoltová

Organizačné zabezpečenie – členovia oblasti č. 6 KCHAJD pri SPZ

Veterinárny dozor: MVDr. Marta Kuchařová

 

Rozhodcovský zbor

Deleguje SPK Bratislava

 

PROGRAM

Sobota 2.12.2023

7 30 h – prezentácia a raňajky – Hotel Hlboké

8 00 hod – nástup na spoločnú poľovačku

9 00 h – 16 00 h spoločná poľovačka, technické disciplíny, výrad, občerstvenie

Nedeľa 3. 12.2023

7 30 h – zraz pri diviačej zvernici Slavčova Dolina, Skačany

8 00 h – nástup, skúšanie odvahy, následne prevedenie skúšania umelých stôp

16 00 h – vyhlásenie výsledkov

 

Všeobecné ustanovenia

Na skúšky sa môžu prihlasovať vodiči, ktorí sú riadnymi členmi KCHAJD pri SPZ s jedincami bez vykonaných SD.

Na týchto skúškach sa z najlepšie umiestnených jedincov vyberú adepti, ktorí budú  reprezentovať klub na vrcholových podujatiach 2023/24.

Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom ustrojení a s príslušnou zbraňou na lov diviačej zveri.

Vodič musí mať pi sebe platný poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukaz zbrane, ktorú má pri sebe.

Vodiči sú povinní mať so sebou vodiaci a farbiarsky remeň , ako aj signálku na privolanie psa.

Počas spoločnej poľovačky musia byť všetci účastníci označení reflexnou vestou v pohone a reflexným prvkom na stanovišti.

Na spoločnej poľovačke je použitie GPS obojku možné len na základe predchádzajúceho súhlasu hlavného rozhodcu, s podmienkou že počas dobý skúšania psa je vysielač u hlavného rozhodcu.

Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenane očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní . Vodiči z iných okresov musia mať potvrdenie od príslušnej RVaPS z miesta trvalého pobytu o tom, že pes pochádza z oblasti bez výskytu chorôb prenosných na mäsožravce. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni.                                                Na skúšky nebude pripustená hárajúca sa suka, evidentne zranený, alebo podvyživený pes.                                                                                                                                                                    Zo skúšok môže byť vyradený aj jedinec, ktorý svojim správaním ohrozuje iné jedince, alebo vodičov.

Vodič jedinca z oblasti výskytu AMO predloží pri veterinárnej kontrole – čestné prehlásenie.

Vodič pri žrebovaní poradia odovzdá preukaz o pôvode psa hlavnému rozhodcovi. Usporiadateľ neručí za škody spôsobene psom počas skúšok, ani za stratu psa.

Skúška odvahy bude uskutočnená v uznanej zvernici pre chov diviačej zveri za účelom výcviku psov – Skačany. Tréningy si môžete dohodnúť osobne s p. Igor Ďurček 0905624369–

Kŕmenie psa si zabezpečuje vodič sám. Skúšky sa konajú za každého počasia.

KSD AJD sa riadi platným skúšobným poriadkom pre skúšky duričov.

Štartovný poplatok: 70,- € – jedinec

Poplatok je potrebne uhradiť s podaním prihlášky na číslo účtu

IBAN: SK62 0900 0000 0003 2339 7372

VS – 2023, Správa pre príjemcu: meno, priezvisko, CSD Bojnice

Prihlasovanie: online cez formulár webu na www.kchajd.sk

 

Štartovný poplatok sa vodičovi vráti len v prípade ak preukáže potvrdenie veterinárneho lekára o háraní sa suky alebo ošetrení psa po zranení.

 

Ubytovanie a stravovanie:

Ubytovanie zarezervované –  Hotel Hlboké, bez stravy.                       

Pre potrebu ubytovania kontaktujte Ing. Miloš Perniš 0915 128 893

 

Uzávierka prihlášok je do 15.11.2023

Prihlášky na CSD prijíma online a potvrdzuje: Ing. Jozef Telepun, PhD., 0917 3115 44

Sponzori

Partneri