Bonitácia AJD Lednické Rovné – propozície

 • Post author:
 • Post category:Oznamy

Bonitácia AJD v súlade s bonitačným poriadkom usporiadaná v Lednických Rovniach pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu.

Termín, miesto: 16.10.2021, cca 13:00 hod., po ukončení výstavy, Hunty Fish, Jilemnického 30/56 02061 Lednické Rovne, https://huntyfish.sk/ GPS 49,0610914 : 18,2921468

 

Organizátor: KCHAJD pri SPZ 

Organizačný riaditeľ: Mgr. Jozef Zatlukal, vedúci oblasti č. 3, podpredseda@kchajd.sk, tel.: +421 903 476 921 

Ekonóm: Mgr. Veronika Pacoltová, +421 902 393 378, ekonom@kchajd.sk 

Veterinárna služba: v jednaní 

Bonitačná komisia: Ing. Ľudovít Pitoňák (rozhodca), Ing. Martina Kmeťová, Vladimír Varga 

Účastnícky poplatok: €20,00

Jedinca staršieho ako 15 mesiacov môžete prihlásiť do 10.10.2021 výlučne prostredníctvom www.onlinedogshows.sk

Postupujte podľa rýchleho návodu online systému ako poslať prihlášku: dbajte na dodržanie bodu č. 5: „Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete: výšku poplatku, bankové spojenie a variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.“

Všeobecné ustanovenia:

 • Bonitácia je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a klubového bonitačného poriadku. Psy v majetku občanov SR, ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI.
 • Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ. Nahratím údajov pri registrácii do online systému dáva vystavovateľ svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt). Nahratím prihlášky do online systému sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku FCI, SKJ a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje v súlade s nadradenými dokumentami týchto organizácií súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa a partnerov podujatia.
 • Prihlásením na bonitáciu sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.
 • Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy pre príjemcu.
 • Termín uzávierky je súčasne aj najneskorším možným termínom úhrady bonitačného poplatku.
 • Po uzávierke vám bude zaslaná návratka.
 • Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky, a to aj v prípade, ak by bola uzávierka predĺžená. Administratívny poplatok za jeden úkon organizátorom tvorí 50% účastníckeho poplatku.
 • Usporiadateľ nepreberá záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu bonitácie.
 •  

V prípade otázok kontaktujte organizačného riaditeľa podujatia Mgr. Jozefa Zatlukala +421 903 476 921 alebo Ing. Martinu Kmeťovú +421 907 486 545

Vystavovatelia, ktorí pochádzajú z oblasti s výskytom AMO (PART II, III) sú povinní sa preukázať Čestným prehlásením v zmysle dokumentu „Strategický prístup manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EÚ“.

Vystavovateľ je povinný riadiť sa aktuálnymi opatreniami COVID-19.

Pridaj komentár