Špeciálna výstava Hanušovce nad Topľou

 • Post author:
 • Post category:Oznamy

Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča

pri Slovenskom poľovníckom zväze

Štefániková 10, 811 05  Bratislava,  www.kchajd.sk

 

Špeciálna výstava alpských jazvečíkovitých duričov

V súlade s predpismi FCI a poriadkami SKJ s udeľovaním  ocenení a titulov pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu.

 

Termín, miesto: 

4.6.2023, 09:00 hod., Kaštieľ Hanušovce, Zámocká 160/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou

GPS 49.0261797443813, 21.49937100294196

Poplatok: 30 €

Organizátor: KCHAJD

Prihlasovanie cez www.onlinedogshows.sk

Organizačný riaditeľ: Vladimír Varga, vedúci oblasti č. 10, tel.: +421 907 959 417, tajomnik@kchajd.sk

Ekonóm: Mgr. Veronika Pacoltová, +421 902 393 378, ekonom@kchajd.sk

Komisia pre protesty:

predseda: Ivan Zoka, členovia: Ing. Martina Kmeťová, Ing. Jozef Telepun 

Veterinárna služba: organizátor 

Posudzuje: Ondrej Hládek

Udeľované tituly:

CAC, CAJC, BOB, BOS

Víťaz špeciálnej výstavy (pes), Víťaz špeciálnej výstavy (suka) 

Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča

pri Slovenskom poľovníckom zväze

Štefániková 10, 811 05  Bratislava,  www.kchajd.sk

 

 

Zraz, prijímanie psov: 4.6.2023, 08:00 – 08:30 hod., výstavný kruh AJD,

09:00 hod. začiatok posudzovania

TRIEDY

 • Mladší dorast – správne zaočkované šteňatá do 6 mesiacov veku
 • Dorast – od 6 do 9 mesiacov veku
 • Mladých – od 9 do 18 mesiacov veku
 • Stredná – od 15 do 24 mesiacov veku
 • Otvorená – od 15 mesiacov veku
 • Pracovná – od 15 mesiacov veku + pracovný certifikát
 • Šampiónov – od 15 mesiacov + potvrdenie o šampionáte
 • Veteránov – starší 8 rokov
 • Čestná – od 15 mesiacov mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy bez nároku na kvalifikáciu. Prístupná pre psov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom šampióna, titulom národného víťaza a titulom klubového víťaza alebo víťaza špeciálnej výstavy.

Tituly a čakateľstvá nie sú nárokovateľné. Zadávanie ostatných ocenení upravuje výstavný poriadok SKJ a jeho prílohy.

CAC – čakateľstvo Slovenského šampióna krásy. Udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením výborný 1.

Reserve CAC – čakateľstvo Slovenského šampióna krásy. Udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov s ocenením výborný 2.

CAJC – čakateľstvo Slovenského šampionátu mladých. Udeľuje sa v triede mladých osobitne psom a sukám s ocenením výborný 1.

BOJ – najkrajší mladý jedinec plemena –  titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1 CAJC.

Víťaz špeciálnej výstavy – titul môže byť zadaný najkrajšiemu psovi a suke z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov z konkurencie výborných 1 CAC.

BOB – Víťaz plemena – do súťaže nastupujú všetci jedinci, ktorí získali titul CAJC, CAC, z triedy veteránov výborný 1 pes a výborný 1 suka. .

BOS – najkrajší z opačného pohlavia. Do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena.

Jedinca môžete prihlásiť v termíne do 20.5.2023 prostredníctvom  www.onlinedogshows.sk

Postupujte podľa rýchleho návodu online systému ako poslať prihlášku: dbajte na dodržanie bodu č. 5: „Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete: výšku poplatku, bankové spojenie a variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.“ Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) budú akceptované iba v triede mladšieho dorastu.

Veterinárne predpisy:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo PET pas s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny a veterinárne osvedčenie, že zviera bolo klinicky vyšetrené a neboli u neho zistené príznaky infekčného ochorenia nie staršie ako 2 dni.

Protesty:

Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa nie je prípustný. Protest je možné podať iba z formálnych dôvodov a to písomne počas konania výstavy a súčasne so zložením finančnej čiastky 40 € u organizačného riaditeľa výstavy. O prerokovaní komisiou a výsledku musí byť urobený písomný zápis. V prípade rozhodnutia v neprospech vystavovateľa záloha prepadá v prospech organizátora výstavy.

Všeobecné ustanovenia:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a poriadku pre udeľovanie klubového šampióna krásy. Psy v majetku občanov SR, ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI. Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ. Nahratím údajov pri registrácii do online systému dáva vystavovateľ svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt). Nahratím prihlášky do online systému sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať výstavný poriadok FCI, SKJ a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje v súlade s nadradenými dokumentami týchto organizácií súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa a partnerov výstavy.

Prihlásením na výstavu sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy pre príjemcu.

Termín uzávierky je súčasne aj najneskorším možným termínom úhrady výstavného poplatku. Po uzávierke vám bude zaslaná návratka. Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky, a to aj v prípade, ak by bola uzávierka predĺžená, rovnako zmena triedy je možná len do termínu uzávierky. Administratívny poplatok za jeden úkon organizátorom tvorí 50% účastníckeho poplatku.

Usporiadateľ nepreberá záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy.V prípade nekonania výstavy z objektívnych dôvodov môže byť časť výstavných poplatkov použitá na úhradu vynaložených nákladov spojených s prípravou výstavy a zostatok bude alikvótnou čiastkou vrátený vystavovateľom. Vystavovatelia, ktorí pochádzajú z oblasti s výskytom AMO (PART II, III) sú povinní sa preukázať Čestným prehlásením v zmysle dokumentu „Strategický prístup manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EÚ“