Memorial Ondreja Šamaja

  • Post author:
  • Post category:aktuality

PRE NULOVÝ ZÁUJEM ÚČASTNÍKOV SA MOŠ 2019 NEKONAL.

víťaz MOŠ 2018

Súťaž AJD s medzinárodnou účasťou na báze skúšobného poriadku pre PF
(predbežné farbiarske skúšky) s udeľovaním čakateľstva na slovenský
šampionát práce – 2. Ročník Memoriálu Ondreja Šamaja
Termín, miesto: 04/10/2019, Stará Ľubovňa
Organizátor: KCHAJD pri SPZ v spolupráci s OPK Stará Ľubovňa
Čestné predsedníctvo: Dezider Kilár, predseda OPK Stará Ľubovňa, Ing.

Petra Vlček, predseda klubu
Organizačný riaditeľ: Mgr. Peter Kovalčík, vedúci obl.
Udeľované tituly: CACT, R-CACT, víťaz súťaže
Zraz: 09,00 hod., Hrad Stará Ľubovňa
Posudzuje: Mgr. Miroslav Štefánik, Ján Mišenko
Posudzuje sa podľa platných skúšobných poriadkov, poriadkov pre udeľovanie titulov
a ďalšej platnej legislatívy.

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky alpské jazvečíkovité duriče, ktoré dosiahli vek 12 mesia-
cov a úspešne absolvovali akékoľvek skúšky farbiarov. Voľné miesta môžu byť doplnené

inými psami pre získanie PUP.
účastnícky poplatok: € 50,00
IBAN SK 6209000000000323397372 VS 012019
správa pre prijímateľa: priezvisko vodiča, meno psa
Prihlasujte sa do konca septembra 2019, a to výhradne písomnou formou:
Mgr. Peter Kovalčík, 065 42 Čirč 81, 0907 304 004, petik226@gmail.
Doložiť je potrebné:
· 2 vyhotovenia tlačiva prihlášky podľa SPK
· kópia dokladu o úhrade účastníckeho poplatku €50,00
· obojstranná kópia preukazu o pôvode prihlasovaného jedinca
Organizátor v prípade podania protestu žiada zloženie finančnej záruky € 50,00, ktorá
prepadá v prospech organizátora, ak námietka bola neopodstatnená.
Zmena organizátorom vyhradená.

Pridaj komentár