Špeciálna výstava AJD Lednické Rovné – propozície

 • Post author:
 • Post category:Oznamy

Upozornenie:

Na základe nariadenia orgánov štátnej správy bude uvedené podujatie organizované v zmysle OTP. To znamená, že na podujatí sa môže zúčastniť len :
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Špeciálna výstava Alpských jazvečíkovitých duričov v súlade s predpismi FCI a poriadkami SKJ s udeľovaním ocenení CAC, CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy (pes), Víťaz špeciálnej výstavy (sučka), BOB, BOS, BOJ sa uskutoční pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu.

Termín, miesto: 16.10.2021, 09:00 hod., Hunty Fish, Jilemnického 30/56 02061 Lednické Rovne, https://huntyfish.sk/ GPS 49,0610914 : 18,2921468

Poplatok: 20€

Organizátor: KCHAJD pri SPZ

Organizačný riaditeľ: Mgr. Jozef Zatlukal, vedúci oblasti č. 3, podpredseda@kchajd.sk, tel.: +421 903 476 921

Ekonóm: Mgr. Veronika Pacoltová, +421 902 393 378, ekonom@kchajd.sk

Komisia pre protesty: predseda: Ivan Zoka, členovia: Ing. Martina Kmeťová, Mgr. Jozef Zatlukal

Veterinárna služba: v jednaní

Posudzuje: Ing. Ľudovít Pitoňák

Udeľované tituly: CAC, CAJC, Víťaz špeciálne výstavy (pes), Víťaz špeciálne výstavy (sučka), BOB, BOS, BOJ

Zraz, prijímanie psov: 16.10.2021, 08:30 – 09:00 hod., Lednické Rovne, výstavný kruh AJD, 09,00 hod. začiatok posudzovania

TRIEDY

 • trieda ml. dorastu – od kompletného očkovania do 6 mesiacov
 • trieda dorastu 6 – 9 mesiacov
 • trieda mladých 9 – 18 mesiacov
 • trieda stredná 15 – 24 mesiacov
 • trieda otvorená od 15 mesiacov
 • trieda pracovná od 15 mesiacov + pracovný certifikát
 • trieda šampiónov od 15 mesiacov + šampionát
 • trieda veteránov starší 8 rokov
 • trieda čestná od 15 mesiacov – mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy bez nároku na kvalifikáciu. Prístupná pre psov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom šampióna, titulom národného víťaza a titulom klubového víťaza alebo víťaza špeciálnej výstavy.

Tituly a čakateľstvá (nie sú nárokovateľné):

Zadávanie ostatných ocenení upravuje výstavný poriadok SKJ a jeho prílohy.

CAC/res. CAC – čakateľstvo šampionátu Slovenska

CAJC – čakateľstvo šampionátu mladých Slovenska

BOJ – Najkrajší mladý jedinec – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo sučke z triedy juniorov z konkurencie výborných 1 CAJC.

Klubový víťaz – titul môže byť zadaný najkrajšiemu psovi a sučke z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov z konkurencie výborných 1 CAC.

BOB – Víťaz plemena – do súťaže nastupujú všetci jedinci, ktorí získali titul CAJC, CAC a víťazi triedy veteránov ocenení známkou výborný 1.

BOS – Najkrajší z opačného pohlavia – do súťaže nastupujú víťazní jedinci CAJC, CAC, V1veteránov opačného pohlavia ako je víťaz plemena.

 

Jedinca môžete prihlásiť do 10.10.2021 výlučne prostredníctvom www.onlinedogshows.sk

Postupujte podľa rýchleho návodu online systému ako poslať prihlášku: dbajte na dodržanie bodu č. 5:

„Výstavné poplatky uhraďte až po registrácii na danú výstavu, na základe e-mailu, v ktorom nájdete: výšku poplatku, bankové spojenie a variabilný symbol. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné identifikovať vašu platbu. Úhradu vykonajte do 24 hodín po prihlásení. Úhrada musí byť vykonaná najneskôr v príslušnej uzávierke, v opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.“

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) budú akceptované iba v triede mladšieho dorastu.

Veterinárne predpisy:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo PET pas s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny a veterinárne osvedčenie, že zviera bolo klinicky vyšetrené a neboli u neho zistené príznaky infekčného ochorenia nie staršie ako 2 dni.

Protesty:

Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa nie je prípustný. Protest je možné podať iba z formálnych dôvodov a to písomne počas konania výstavy a súčasne so zložením finančnej čiastky €40,00 u organizačného riaditeľa výstavy. O prerokovaní komisiou a výsledku musí byť urobený písomný zápis. V prípade rozhodnutia v neprospech vystavovateľa záloha prepadá v prospech organizátora výstavy.

Všeobecné ustanovenia:

 • Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a poriadku pre udeľovanie klubového šampióna krásy. Psy v majetku občanov SR, ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísané v plemennej knihe SKJ alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI.
 • Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške ručí vystavovateľ. Nahratím údajov pri registrácii do online systému dáva vystavovateľ svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt).

Nahratím prihlášky do online systému sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať výstavný poriadok FCI, SKJ a slovenské veterinárne predpisy

a vyslovuje v súlade s nadradenými dokumentami týchto organizácií súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa a partnerov výstavy.

 • Prihlásením na výstavu sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.
 • Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy pre príjemcu.
 • Termín uzávierky je súčasne aj najneskorším možným termínom úhrady výstavného poplatku.
 • Po uzávierke vám bude zaslaná návratka.
 • Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky, a to aj v prípade, ak by bola uzávierka predĺžená, rovnako zmena triedy je možná len do termínu uzávierky. Administratívny poplatok za jeden úkon organizátorom tvorí 50% účastníckeho poplatku.
 • Usporiadateľ nepreberá záruky za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy.
 • V prípade nekonania výstavy z objektívnych dôvodov môže byť časť výstavných poplatkov použitá na úhradu vynaložených nákladov spojených s prípravou výstavy a zostatok bude alikvótnou čiastkou vrátený vystavovateľom.

Vystavovatelia, ktorí pochádzajú z oblasti s výskytom AMO (PART II, III) sú povinní sa preukázať Čestným prehlásením v zmysle dokumentu „Strategický prístup manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EÚ“.

Vystavovateľ je povinný riadiť sa aktuálnymi opatreniami COVID-19.

Zmena organizátorom vyhradená.

Meno aktivistu pre oblasť:
okresy: Malacky, Senica, Bratislava, Trnava, Myjava, Pezinok, Senec, Skalica

Meno aktivistu pre oblasť:
okresy: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Ilava

Meno aktivistu pre oblasť: Mgr. Jozef Zatlukal, Ihrište 47, 02001 Púchov mobil:+421903476921 mail: podpredseda@kchajd.eu
okresy:  Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto

Meno aktivistu pre oblasť:
okresy: Martin, Turčianske Teplice

Meno aktivistu pre oblasť:
okresy: Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš

Meno aktivistu pre oblasť:
okresy: Nitra, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce, Prievidza

Meno aktivistu pre oblasť:
okresy: Nitra, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce, Prievidza

Meno aktivistu pre oblasť:
okresy: Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Revúca, Rožňava, Veľký Krtíš

Meno aktivistu pre oblasť:
okresy: Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda, Levice, Štúrovo, Šahy

Meno aktivistu pre oblasť:
okresy: Vranov nad Topľou, Košice, Gelnica, Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné

Meno aktivistu pre oblasť:
okresy: Prešov, Svidník, Sabinov, Stropkov, Bardejov, Medzilaborce, Vranov nad Topľou

Meno aktivistu pre oblasť: Ing Daniel Olejár Bobrov 250 Námestovo  mobil: 918444074 daniel.olejar1@gmail.com
okresy: Dolný Kubín, Trstená, Námestovo

Meno aktivistu pre oblasť: Slavomír Knižka, Nová Lesná 93, 05986 Nová Lesná mobil:+421907447240 mail: vycvikar@kchajd.eu Zástupca: Juraj Pacolt, Kamienka 221, 06532 Kamienka mobil:+421903278909 okresy: Levoča, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves  

Pridaj komentár