Oznam pre členov oblasti č.8 KCHAJD pri SPZ

 • Post author:
 • Post category:aktuality

Vážení členovia oblasti č.8 KCHAJD,

   týmto si Vás dovoľujeme pozvať na oblastnú schôdzu členov oblasti č.8 nášho KCHAJD, ktorá sa uskutoční dňa 13.02.2022 ( nedeľa )  o 10,00 hod v priestoroch Salaša Sklabiná pri Veľkom Krtíši.               ( www.salassklabina.sk ).

Zároveň Vás chceme informovať o plánovanom programe tejto oblastnej členskej schôdze :

 1. Otvorenie členskej schôdze a privítanie členov oblasti č.8 KCHAJD
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice z členskej schôdze a návrhovej komisie
 3. Hlasovanie o navrhovanom programe členskej schôdze
 4. Informácie o udalostiach v KCHAJD v za predošlé obdobie
 5. Informácie o voľbách nového predsedníctva, výboru, dozornej rady KCHAJD, delegátov do Kynologickej rady SPZ.
 6. Informácie o plánovaných podujatiach KCHAJD na r.2022 – skúšky, výstavy, ročenka, web stránka,…
 7. Rôzne
 8. Plán činnosti v oblasti č.8 na rok 2022
 9. Diskusia
 10. Hlasovanie, resp .schválenie návrhu uznesenia z členskej schôdze
 11. Záver

   Nakoľko sa budú na oblastnej schôdzi  prejednávať aj body súvisiace s delegovaním účasti zástupcov do Kynologickej rady SPZ  prosíme členov spádovej oblasti o účasť. 

   Vzhľadom na snahu vedenia oblasti č.8 o aktualizáciu databázy nami chovaných jedincov AJD v našej oblasti týmto chceme požiadať členov oblasti č.8,  aby si na spádovú schôdzu doniesli aj rodokmene nimi chovaných jedincov AJD.

 Vaša účasť je nutná !

Záverom Vás žiadame o účasť podľa platných COVID opatrení.

 

                                     S pozdravom       

                                                                                                                 Zoka Ivan

                                                                                          Predseda KCHAJD a  predseda oblasti č.8

 

Kontakt : Zoka Ivan, 0907 800 311

                 Baranec Ján, Ing. 0908 829 777