Postup pri uchovňovaní jedinca

 • Post author:
 • Post category:Oznamy

Exteriérové podmienky

Alpský jazvečíkovitý durič musí absolvovať špeciálnu klubovú alebo oblastnú alebo národnú alebo medzinárodnú výstavu s ocenením najmenej VD.

Do chovného plánu sa zaradia len jedince, ktoré najmenej s ocenením VD absolvovali bonitáciu, po dovŕšení 15 mesiacov života.

 

Pracovné podmienky

Úspešné absolvovanie skúšky duričov (ďalej len SD) za podmienok dosiahnutia známok z disciplín:

 • Durenie diviak najmenej známka 3,
 • Odvaha najmenej známka 3,
 • Dohľadávka diviaka najmenej známka 3,
 • Hlasitosť na stope najmenej známka 3,
 • Hľadanie najmenej známka 3.

 

Administratívne podmienky

Po splnení vyššie uvedených podmienok pošle majiteľ jedinca poradcovi chovu:

 1. Originál preukazu pôvodu psa
 2. Kópie tabuliek všetkých absolvovaných skúšok
 3. Kópie posudkových listov z výstav
 4. Kópiu bonitačného listu
 5. Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti (nachádza sa na kchajd.sk v záložke „Dokumenty“

Splnenie podmienok vyznačí poradca chovu do preukazu pôvodu do rubriky „poznámky“ a takto označený preukaz pošle na potvrdenie do Plemennej knihy SPZ.

 

 

Postup pri udelení výnimky na využitie v chove

Výnimka na využitie v chove platí len v čase, keď AMO a COVID – 19 opatrenia neumožnia jedincovi absolvovať Skúšky duričov. Týka sa teda len pracovných podmienok. Exteriérové a administratívne podmienky musia byť splnené.

Exteriérové podmienky

Alpský jazvečíkovitý durič musí absolvovať špeciálnu klubovú alebo oblastnú alebo národnú alebo medzinárodnú výstavu s ocenením najmenej VD.

Do chovného plánu sa zaradia len jedince, ktoré najmenej s ocenením VD absolvovali bonitáciu, po dovŕšení 15 mesiacov života.

Pracovné podmienky

Absolvovanie minimálne jednych skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov: FSMP, PF, LSMP alebo FD, pričom z práce na stope musí získať minimálne známku 3.

Administratívne podmienky

Po splnení vyššie uvedených podmienok pošle majiteľ jedinca poradcovi chovu:

 1. Kópiu preukazu pôvodu psa
 2. Kópie tabuliek všetkých absolvovaných skúšok
 3. Kópie posudkových listov z výstav
 4. Kópiu bonitačného listu
 5. Kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a mailová adresa

Krytie na výnimku schvaľuje predsedníctvo.

Pri krytí na výnimku musí byť jeden jedinec z chovného páru chovný!

Jedince, ktoré majú udelenú výnimku na využitie v chove si poradca chovu vedie v osobitnej evidencii.

Jedinec, ktorý má udelenú výnimku na využitie v chove sa stane chovným až po splnení pracovných podmienok chovnosti.

Výnimka na využitie v chove platí pre jedince s dátumom narodenia od 1.1.2017.

Pridaj komentár